PERSONDATAPOLITIK

M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S

 

1. Indledning

1.1 Hos M. Goldschmidt Ejendomme A/S (”Goldschmidt” eller ”vi” eller ”os”) tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

1.2 Denne persondatapolitik (”Persondatapolitik”) giver dig de oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse Persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger.

1.3 Følgende virksomhed er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

 

M. Goldschmidt Ejendomme A/S
Grønningen 25
1270 København K
CVR.nr. 29 19 40 09
Telefon 33 63 09 00

 

1.4 Du kan også altid kontakte os vedrørende denne Persondatapolitik og ved spørgsmål om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger ved at skrive til gdpr@mgh.dk.

Vi er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, og vi er derfor også omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Denne kan altid kontaktes på dpo@mgh.dk.

 

2. Formål med at indsamle og behandle personoplysninger samt typen af personoplysninger

2.1 Ledige lejemål samt ventelister og interesselister

2.1.1 Indsamling og behandling af dine personoplysninger kan ske i forbindelse med, at du kontakter os i relation til et konkret ledigt lejemål, eller ved at du skriver dig på venteliste eller interesseliste til kommende ledige lejemål.

2.1.2 I alle tilfælde sker vores indsamling og behandling af dine personoplysninger med følgende formål:

 • · Registrere og administration af din interessere i et lejemål
 • · Vurdering af om du kan få et lejemål
 • · Undersøgelse i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende med henblik på at vurdere, om du kan få et lejemål

2.1.3 De oplysninger, vi indsamler og behandler til disse formål, er følgende:

 • · Navn
 • · CPR-nummer (med henblik på at undersøge, om du er registreret i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende)
 • · Stilling
 • · Adresse
 • · Nationalitet
 • · Telefonnummer
 • · E-mailadresse
 • · Lejemålsønsker
 • · Nuværende boligforhold
 • · Relationer mellem de personer, der ønsker at bo i lejemålet

2.2 Konkrete lejemål og det løbende lejeforhold

2.2.1 Indsamling og behandling af dine personoplysninger kan endvidere ske i forbindelse med, at vi indgår i dialog med dig om et konkret lejemål og indgår lejekontrakt samt i det løbende lejeforhold. Vi vil i tilknytning hertil indsamle og behandle en lang række personoplysninger, som alle har relevant og saglig sammenhæng med indgåelse af lejekontrakt og den løbende administration af et lejeforhold. Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger med følgende formål:

 • · Registrering og administration af din interessere i et konkret lejemål
 • · Vurdering af din egnethed til et konkret lejemål
 • · Undersøgelse i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende med henblik på at vurdere, om du kan få et lejemål
 • · Udfærdigelse og indgåelse af konkret lejekontrakt
 • · Administration af dit løbende lejefohold, herunder identifikation, legitimation og kommunikation
 • · Opfyldelse af bestemmelser i lejekontrakten, herunder opkrævning leje og a conto forbrug
 • · Opfyldelse af lovkrav og overholdelse af vores retlige forpligtelser
 • · Sikring af at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (fx huslejenævnssager og inkassosager)

2.2.2 De oplysninger, vi indsamler og behandler til disse formål, vil afhænge af forløbet af dit lejeforhold og kan omfatte følgende:

 • · Navn
 • · CPR-nummer (med henblik på at undersøge, om du er registreret i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende, til brug for entydig identifikation og legitimation, til digital underskrivelse af lejekontrakt og til eventuelle udbetalinger til NemKonto)
 • · Stilling
 • · Adresse
 • · Nationalitet
 • · Telefonnummer
 • · E-mailadresse
 • · Lejemålsønsker
 • · Nuværende boligforhold
 • · Relationer mellem de personer, der ønsker at bo i lejemålet
 • · Påtænkt anvendelse af lejemålet
 • · Billedlegitimation (pas eller kørekort)
 • · Sundhedskort
 • · Økonomiske oplysninger, herunder lønsedler, årsopgørelser, bankkontonummer, boligstøtte og økonomiske vanskeligheder
 • · Husstandsoplysninger, herunder oplysninger om ægtefælle/samlever, børn mv.
 • · Hold af husdyr
 • · Lejeniveau
 • · Sikkerhedsstillelse
 • · Varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger
 • · Adgangsnøgler og -kort
 • · Indretning af lejemål
 • · Fremlejeforhold
 • · Husordensovertrædelser
 • · Huslejenævnssager
 • · Betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet
 • · Advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet

Ovenstående liste er ikke nødvendigvis udtømmende, idet vi i konkrete sammenhænge kan indsamle og behandle andre personoplysninger, hvis der er et konkret, sagligt og lovligt grundlag herfor. Det gælder også følsomme personoplysninger, der kan omfatte oplysninger om handicap eller andre helbredsoplysninger med relevans for lejeforholdet.

2.3 Nyhedsbreve og markedsføring

2.3.1 Vi kan behandle oplysninger om dit navn, telefon og e-mail for at sende dig nyheder vedrørende interessante boliger, boligbyggeri og andre nyheder, hvis du har tilmeldt dig et af vores nyhedsbreve.

 

3. Retsgrundlag

3.1 Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

 • 3.2 Ledige lejemål samt ventelister og interesselister

3.2.1 Behandlingen af de almindelige personoplysninger nævnt i pkt. 2.1 sker af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en mulig lejekontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

3.2.2 Behandling af oplysninger om, hvorvidt du står angivet i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende samt behandling af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.

3.3 Konkrete lejemål og det løbende lejeforhold

3.3.1 Behandlingen af de almindelige personoplysninger nævnt i pkt. 2.2 kan ske med følgende retsgrundlag:

 • · Med henblik på at opfylde en lejekontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • · Med henblik på at overholde vores retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • · Som følge af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f).
 • · Som følge af vores legitim interesse i at kunne kommunikere med dig, herunder udsende servicemeddelelser og lignende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

3.3.2 Behandlingen af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.

3.3.3 Behandling af de følsomme oplysninger nævnt i pkt. 2.2 sker for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f) og/eller for at overholde vores arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).

3.4 Nyhedsbreve og markedsføring

3.4.1 Behandlingen af de almindelige personoplysninger nævnt i pkt. 2.3  sker som følge af vores legitime interesse i anvende oplysninger til markedsføringsformål (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) og selve udsendelse af nyhedsbreve og opringninger til dig med henblik på mulige ledige boliger sker på baggrund af dit forudgående samtykke, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1.

 

4. Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

4.1 Dine personoplysninger kan videregives til selvstændige dataansvarlige, hvis det er os pålagt, eller hvis det på anden måde følger af lejeforholdet. Det kan være følgende kategorier af modtagere:

 • · Offentlige myndigheder
 • · Domstole og nævn
 • · Forsyningsselskaber og målerselskaber
 • · Revisorer
 • · Advokater
 • · Nets
 • · Inkassobureauer
 • · RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende
 • · Potentielle købere af fast ejendom
 • · Koncernforbundne selskaber

4.2 Dine personoplysninger kan endvidere overlades til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:

 • · Ejendomsadministrator
 • · Leverandører af IT-ydelser (det kan eksempelvis være til udbyderen af det digitale administrationssystem, vi anvender til at administrere vores ejendomme og lejemål, udbyderen af det IT-system vi bruger til digital signering af lejekontrakter eller udbydere af e-mail services)
 • · Ejendomsmæglere
 • · Forsikringsselskaber

4.3 Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

 

5. Sletning af dine personoplysninger

 • 5.1 Ledige lejemål samt ventelister og interesselister

5.1.1 Hvis du har søgt om et konkret lejemål, men ikke fået det, sletter vi straks dine personoplysninger.

5.1.2 Hvis du har tilmeldt dig en venteliste eller interesseliste, og du ikke får tildelt et lejemål, sletter vi dine personoplysninger efter 1 år.

5.2 Afsluttede lejeforhold

5.2.1 Efter et konkret lejeforhold er afsluttet, opbevarer vi fortsat dine personoplysninger, indtil alle mulige krav relateret til det afsluttede lejeforhold er forældet. Herefter sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger. Det betyder, at vi som udgangspunkt sletter dine personoplysninger 5 år efter afsluttet lejeforhold, medmindre oplysninger skal opbevares i længere tid af hensyn igangværende sager eller til brug for senere lejefastsættelse i det konkrete lejemål eller i ejendommen som helhed.

5.2.2  Oplysningerne kan som alternativ til sletning behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form.

5.3 Nyhedsbreve og markedsføring

5.3.1 Dine personoplysninger til brug for nyhedsbreve og markedsføring slettes ved tilbagekaldelse af samtykke eller hvis vi ikke har anvendt personoplysningerne til disse formål i 1 år. Selve samtykkeerklæringen opbevares i 3 år fra tilbagekaldelse af samtykke, eller når oplysningerne ikke er anvendt til disse formål i 1 år.

 

6. Dine rettigheder

6.1 De gældende persondatabeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

 • · Retten til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
 • · Retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
 • · Retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
 • · Retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
 • · Retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
 • · Retten til at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet)
 • · Retten til at tilbagekalde eventuelt afgivne samtykker

6.2 Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til gdpr@mgh.dk.

 

7. Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)

7.1 Vi er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, som har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer) for hele koncernen.

7.2 Koncernens til enhver tid værende databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@mgh.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

8.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

8.2 Klage kan sendes til:

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 

8.3 Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

9. Sikkerhed

9.1 Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Følsomme og fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form i henhold til Datatilsynets vejledninger.

9.2 Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

10. Revision af denne Persondatapolitik

10.1 Vi forbeholder os retten til løbende at ændre og tilpasse denne Persondatapolitik.

10.2 Det kan være med henblik på løbende tilpasning til gældende regler. Det kan også være i forbindelse med løbende tilpasning til vores måde at behandle personoplysninger på, eksempelvis ved implementering af nye IT-løsninger til bedre sikring og behandling af oplysninger.

 

— o0o —

Senest revideret den 24. juni 2020