PERSONDATAPOLITIK

M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S

 

Indledning

Hos M. Goldschmidt Ejendomme A/S (”Goldschmidt” eller ”vi” eller ”os”) tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi har derfor udarbejdet denne politik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du er eller bliver lejer hos os.

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Når du er eller bliver lejer hos os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til såkaldt dataansvarlig. Formelt set er den dataansvarlige:

 

M. Goldschmidt Ejendomme A/S
Grønningen 25
1270 København K
CVR.nr. 29 19 40 09
Telefon 33 63 09 00

 

Du kan også altid kontakte os vedrørende denne politik og vores indsamling og behandling af personoplysninger om lejere ved at skrive til gdpr@mgh.dk.

Vi er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, og vi er derfor også omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Denne kan altid kontaktes på dpo@mgh.dk.

 

Formål med at indsamle og behandle personoplysninger samt typen af personoplysninger

Ledige lejemål og ventelister

Indsamling og behandling af dine personoplysninger kan ske i forbindelse med, at du kontakter os i relation til et konkret ledigt lejemål, eller ved at du skriver dig på venteliste til kommende ledige lejemål.

I begge tilfælde er formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger at registrere din interesse i vores aktuelle eller kommende ledige lejemål og til brug for vores kommunikation med dig herom.

De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse
– Lejemålsønsker
– Om du er registreret i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende.

 

Konkrete lejemål

Indsamling og behandling af dine personoplysninger kan endvidere ske i forbindelse med, at vi indgår i dialog med dig om et konkret lejemål og eventuelt indgår lejekontrakt.

Også i den forbindelse er formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger at registrere din interesse i lejemålet, at kunne vurdere din egnethed til det konkrete lejemål, at kunne udfærdige konkret lejekontrakt samt at kunne kommunikere med dig herom.

De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er de samme som nævnt ovenfor i pkt. 2.1.3, samt følgende supplerende oplysninger:

– CPR-nummer (til brug for entydig identifikation, til kredittjek og til digital underskrivelse af lejekontrakt)
– Registrering i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende
– Påtænkt anvendelse af lejemålet

Vi indhenter personoplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog også indhente supplerende personoplysninger fra tredjeparter, men du vil i det tilfælde bliver orienteret nærmere herom.

 

Løbende lejeforhold

I det løbende lejeforhold kan vi indsamle og behandle en lang række personoplysninger, som alle har relevant og saglig sammenhæng med den løbende administration af et lejeforhold.

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger i den forbindelse er at kunne administrere lejemålet og sikre såvel dine som vores rettigheder og forpligtelser.

Oplysningerne er de samme som nævnt ovenfor i pkt. 2.1.3 og 2.2.3 samt i varierende omfang følgende supplerende oplysninger:

– billedlegitimation
– økonomiske oplysninger, herunder bankkontonummer, boligstøtte og økonomiske vanskeligheder
– husstandsoplysninger, herunder oplysninger om ægtefælle/samlever, børn mv.
– hold af husdyr
– lejeniveau
– sikkerhedsstillelse
– varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger
– adgangsnøgler og -kort
– indretning af lejemål
– fremlejeforhold
– husordensovertrædelser
– betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet
– advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende, idet vi i konkrete sammenhænge kan indsamle og behandle andre personoplysninger, hvis der er et konkret, sagligt og lovligt grundlag herfor. Det gælder også særligt følsomme oplysninger, herunder eksempelvis oplysninger om relevante handicaps eller andre helbredsoplysninger, med relevans for lejeforholdet.

 

Behandling af personoplysninger

Nødvendighed

Det siger sig selv, at det ikke er muligt for os at tage dig i betragtning til et ledigt lejemål, at indgå lejekontrakt om et konkret lejemål eller at administrere et løbende lejeforhold, uden at vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er således en nødvendig forudsætning.

 

Behandlingssikkerhed

Vi vil imidlertid til enhver tid sikre, at dine personoplysninger behandles med respekt og fortrolighed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at vi ikke indsamler eller behandler oplysninger, som ikke er relevante for formålet.

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

Retsgrundlag

Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

I alle de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger i relation til et potentielt, aktuelt eller afsluttet lejeforhold, er vores retsgrundlag primært, at behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en lejekontrakt mellem dig og os, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på mulig indgåelse af en lejekontrakt.

Vores behandling af dine personoplysninger kan dog i enkelte tilfælde være baseret på et samtykke fra dig. Et sådant samtykke vil i givet fald være konkret afgivet af dig, og du vil til enhver tid kunne trække et sådant samtykke tilbage.

Vores behandling af dine personoplysninger kan i særlige tilfælde hvile på, at behandling er nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse, eller på at behandling er nødvendig til vores varetagelse af en legitim interesse.

 

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Dine personoplysninger kan blive overladt til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). Det kan eksempelvis være til udbyderen af det digitale administrationssystem, vi anvender til at administrere vores ejendomme og lejemål.

Vi kan også videregive dine personoplysninger i forbindelse med et påtænkt salg af den ejendom, hvori dit lejemål er beliggende.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Vi sælger, videregiver eller på anden måde overdrager ikke dine data til andre tredjeparter.

 

Sletning af dine personoplysninger

Ledige lejemål og ventelister

Hvis du har søgt om et konkret lejemål, men ikke fået det, sletter vi straks dine personoplysninger.

Hvis du har tilmeldt dig en venteliste, sletter vi dine personoplysninger efter 1 år.

 

Afsluttede lejeforhold

Efter et konkret lejeforhold er afsluttet, opbevarer vi fortsat dine personoplysninger, indtil alle mulige krav relateret til det afsluttede lejeforhold er forældet. Herefter sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger.

Vi kan dog opbevare visse personoplysninger i længere tid, også selvom oplysningerne ikke længere er relevante i forhold til mulige krav relateret til lejeforholdet, hvis vi har en saglig begrundelse og et lovligt retsgrundlag herfor. Det kan eksempelvis være il tilknytning til, at et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Det kan også være til brug for senere lejefastsættelse i det konkrete lejemål eller i ejendommen som helhed.

 

Dine rettigheder

De gældende persondatabeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

– retten til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
– retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
– retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
– retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
– retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
– retten til at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet)

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til gdpr@mgh.dk.

 

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)

Vi er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, som har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer) for hele koncernen.

Koncernens til enhver tid værende databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@mgh.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klage kan sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Revision af denne politik

Vi forbeholder os retten til løbende at ændre og tilpasse denne politik.

Det kan være med henblik på løbende tilpasning til gældende regler.

Det kan også være i forbindelse med løbende tilpasning til vores måde at behandle personoplysninger på, eksempelvis ved implementering af nye IT-løsninger til bedre sikring og behandling af oplysninger.