26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holding A/S, ejet af Mikael Goldschmidt, investerer i ejendomme, virksomheder og værdipapirer. Hovedtallene for regnskabsåret 2018 er:

• Nettoomsætningen steg med 7 % til 1.456 mio. kr. samtidig med at lejeindtægterne udviklede sig positivt og udgjorde 121 mio. kr.
• EBITDA steg med 22 % til 418 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende ejendomspriser samt overgangen til IFRS 16.
• Årets resultat før skat udgør 100 mio. kr.
• Balancen andrager 7.064 mio. kr., hvoraf investeringsejendomme udgør i alt 3.412 mio. kr., og den samlede likvid- og værdipapirbeholdning andrager 659 mio. kr. 
• Egenkapitalen andrager 2.765 mio. kr. svarende til en solvens på 39 %.

Året i hovedtræk
M. Goldschmidt Holding koncernens kerneaktivitet (fast ejendom) udviklede sig positivt i året og herudover lykkedes det – efter mange års forarbejde – at sætte gang i det ambitiøse Frederiksbro boligprojekt i Hillerød, hvor koncernen kontraherede de to første etaper på ca. 40.000 etagemeter af Frederiksbro’s samlede 120.000 etagemeter byggeret.

M. Goldschmidt Holding ønsker fortsat at udvikle ejendomsforretningen men må konstatere, at vilkårene herfor er vanskelige i det nuværende marked henset til det høje prisniveau. Dette gør det meget attraktivt at udvikle og opføre boligudlejningsejendommene i Frederiksbro til egenbeholdningen, og derved vokse organisk. Levering af Frederiksbro’s første etape finder allerede sted i 2020, mens levering af byggerierne i anden etape leveres successivt igennem 2021.

For koncernens datterselskab Imerco Holding A/S blev 2018 et oprydningsår, hvor et efterslæb efter opkøbet af Inspiration og nye regnskabsprincipper skabte et utilfredsstillende resultat. På den baggrund har ledelsen implementeret et større projekt for at få kæden hurtigt tilbage i sorte tal. Resultaterne i 2019 har indtil videre demonstreret væsentlige forbedringer; Bruttomarginalen er øget markant, omkostningerne er reduceret, indtjeningen forbedret og arbejdskapitalen nedbragt. Hvis dette momentum kan fastholdes, vil Imerco realisere meget kraftig vækst i indtjeningen i 2019.

Koncernens datterselskab Danish Aerospace Company A/S udviklede sig meget tilfredsstillende i 2018 og voksede omsætningen med 46 pct. til et rekordniveau på 20,6 mio. kr. Efter balancedagen blev selskabet succesfuldt børsnoteret på Nasdaq First North. Selskabet fik ved børsnoteringen mere end 1.800 nye aktionærer.

Det associerede selskab Aquaporin lykkedes i 2018 med produktmodningen af de første Aquaporin Inside™ produkter samt opskalering til industriel produktionskapacitet af både protein og proteinformulering samt masseproduktion af revers osmose membraner, så man kunne opnå ISO certificering og NSF certificering i andet halvår. På denne baggrund påbegyndtes kundetests og de første salg af Aquaporin Inside™ produkter blev realiseret med stor testaktivitet hos potentielle kunder mod slutningen af året. Aquaporin er dermed på vej ind i et enormt og hurtigt voksende vandmarked fyldt med globale muligheder.

Yderligere oplysninger:

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.