26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holdings kerneforretning er investering i fast ejendom i og omkring København.
Herudover ejer koncernen Skandinaviens største isenkræmmerkæde, Imerco, og en række andre   aktiviteter. Hovedtal for M. Goldschmidt Holding A/S koncernens regnskabsår 2019 er:

  • • EBITDA udgør 385 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 41 mio. kr. i forhold til 2018 eksklusive dagsværdireguleringer af ejendomme.
  • • Nettoomsætningen andrager 1.410 mio. kr. svarende til et fald i 2019 på 47 mio. kr., som følge af tilpasning af Imerco’s butiksnet og nedlukning af urentable butikker i Imerco.
  • • Lejeindtægterne i ejendomskoncernen udviklede sig positivt og steg til 128 mio. kr.
  • • Årets resultat udgør 57 mio. kr. og er negativt påvirket med 53 mio. kr. fra dagsværdireguleringer af realkreditgæld, som følge af rentefaldet i 2019.
  • • Balancen andrager 7,7 mia. kr. og egenkapitalen udgør 2,8 mia. kr. svarende til en solvens på 36%.

Året i hovedtræk
M. Goldschmidt Holdings omsætning udgør 1,4 mia. kr. i 2019 og består hovedsageligt af omsætning fra Imerco, hvor omsætningen i 2019 faldt med 39 mio. kr. i forhold til 2018 som følge af lukning af urentable butikker. Efter et svagt i 1. kvartal 2019 realiserede Imerco vækst i de fysiske butikker i perioden fra 2. til og med 4. kvartal 2019. Hertil kommer at Imerco’s webshops omsætning voksede med mere end 30%. Imerco realiserede også en mindre fremgang i bruttoresultatet på trods af lavere omsætning, idet bruttomarginen blev forbedret med 2,4%-point i året.

Lejeindtægterne fra koncernens ejendomsaktiviteter udgør 128 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7 mio. kr. i forhold til året før.
Faldende obligationsrenter i 2019 medførte en fortsat massiv interesse og efterspørgsel efter alternative investeringsmuligheder, herunder fast ejendom bl.a. fra institutionelle investorer og investorer i ind- og udland. Årets dagsværdireguleringer af investeringsejendomme udgør 217 mio. kr. inklusive realiserede gevinster på 65 mio. kr. fra frasolgte ejendomme i forhold til opskrevne, bogførte værdier.Koncerns driftsresultat før af- og nedskrivninger udgør 385 mio. kr. i 2019. Reguleret for effekt af dagsværdireguleringer af investeringsejendomme steg det underliggende EBITDA med 41 mio. kr. i forhold til året før.
Årets resultat efter skat udgør 57 mio. kr. og er i særlig grad påvirket med -53 mio. kr. som konsekvens af rentefaldet i 2019 og de hermed negative, ikke-kontante, kursreguleringer på koncernens realkreditgæld.

Kapitalandele i associerede virksomheder har påvirket koncernens resultat med -8 mio. kr. Heri indgår en regnskabsmæssig gevinst på 32 mio. kr. i forbindelse med to kapitalforhøjelser i Aquaporin A/S, og endelig blev Danish Aerospace Company A/S optaget til handel på NASDAQ First North Growth Market i København den 27. maj 2019, hvorved M. Goldschmidt Holding A/S koncernen realiserede en regnskabsmæssig gevinst på 23 mio. kr.

Koncernens balance andrager 7.665 mio. kr., hvilket er en stigning på 601 mio. kr. i forhold til året før. Koncernen investerer i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme i og omkring København. Den centrale del af ejendomskoncernens investeringer er koncentreret i København i området omkring Grønningen, som benævnes ”Den Gyldne Trekant”. I dette område udgør koncernens samlede ejendomsbesiddelser omkring 40.000 kvm. Koncernen ejer tillige en større ejendomsportefølje på bedste beliggenhed på Strandvejen i Hellerup, hvor koncernens investeringer består af 8 ejendomme fordelt på 17.500 kvm. samt det store boligbyggeri Klosterparken i Ringsted. Endvidere ejer koncernen Frederiksbro projektet under opførelse.

Årets investeringer i Frederiksbro projektet i Hillerød udgør 420 mio. kr. Koncernen har indgået totalenterprisekontrakter på de første to etaper omfattende i alt 43.000 Em2 primært boligbyggeri. Arbejdet blev sat i gang 2019 og de første indflytninger vil finde sted i slutningen af 2020. Begge etaper vil være taget i brug inden udgangen af 2021.
Koncernens beholdninger af likvider og værdipapirer udgør ultimo året 371 mio. kr., og blev i januar 2020 forøget yderligere med 229 mio. kr. fra bl.a. provenu vedrørende frasolgte ejendomme.

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 20 14 36 72.