26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holding koncernens kerneforretning er investering i velbeliggende fast ejendom. Herudover ejer koncernen Skandinaviens største isenkræmmerkæde, Imerco, og en række andre investeringsaktiviteter.
Hovedtal for M. Goldschmidt Holding koncernens regnskabsår 2020

• Årets omsætning steg med 96 mio. kr. til 1.505 mio. kr. primært grundet stor omsætningsvækst i Imerco, herunder markant vækst i onlinesalg, hvor den digitale omsætning for første gang oversteg 250 mio. kr.

• Ejendomsaktiviteterne udviklede sig positivt og de samlede lejeindtægter udgør 120 mio. kr., og var ikke væsentligt påvirket af COVID-19. • Koncernen investerede yderligere 590 mio. kr. i det store boligprojekt Frederiksbro i Hillerød, hvor de første lejere flyttede ind i nyopførte rækkehuse i slutningen af 2020.

• Koncernens driftsindtjening (EBITDA) blev, i overensstemmelse med forventningerne, forbedret i 2020, og steg med 73 mio. kr. til 457 mio. kr.

• Årets resultat før skat steg med 47 mio. kr. og udgør 116 mio. kr. mod 69 mio. kr. i 2019. Årets resultat efter skat udgør 75 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af dagsværdireguleringer på realkreditgæld med -61 mio. kr., som konsekvens af rentefald.

• Koncernens balance andrager 7,8 mia. kr. og egenkapitalen udgør 2,8 mia. kr. svarende til en solvens på 36 %.

2020 i hovedtræk

2020 var på mange måder et usædvanligt år præget af COVID-19, som gjorde udviklingen uforudsigelig på ejendomsmarkedet og i detailhandlen. Koncernens medarbejdere har ydet en helt ekstraordinær indsats under disse svære arbejdsbetingelser. M. Goldschmidt Holding navigerede sikkert gennem de mange udfordringer som COVID-19 forårsagede, og koncernens økonomiske resultat i 2020 er samlet set ikke påvirket af COVID-19 i væsentligt omfang.

Koncernens omsætning i 2020 udgør 1,5 mia. kr. og består hovedsageligt af omsætning fra Imerco. Trods perioder med tvangslukninger af butikker realiserede Imerco en betydelig stigning i omsætningen på 140 mio. kr., primært som følge af en markant vækst i onlinesalg, der steg med 80 % til mere end 250 mio. kr.

Lejeindtægter fra ejendomsaktiviteterne udgør i overensstemmelse med det forventede 120 mio. kr. i 2020. Samlet tomgangsleje opgjort ekskl. lejemål under ombygning har i 2020 udgjort 1,4 % og er ikke væsentligt påvirket af COVID-19 udbruddet. Den positive udvikling i driften af koncernens ejendomme kombineret med en gunstig udvikling i efterspørgslen efter velbeliggende ejendomme har medført positive dagsværdireguleringer på 211 mio. kr.

Driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) udgør 457 mio. kr. i 2020 mod 384 mio. kr. i 2019 og er således forbedret med 73 mio. kr.

Årets resultat efter skat udgør 75 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til 2019. Resultatet er påvirket med -61 mio. kr. af ikke-kontante kursreguleringer af koncernens realkreditgæld, som konsekvens af rentefald i 2020.

Koncernens balance andrager 7.843 mio. kr., hvilket er en stigning på 178 mio. kr. i forhold til balancen pr. 31. december 2019.

Koncernen investerer i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme. Den centrale del af investeringerne er koncentreret i København i området omkring Grønningen, benævnt ”Den Gyldne Trekant”. I dette område udgør de samlede ejendomsbesiddelser over 40.000 kvm. Koncernen ejer tillige en betydelig ejendomsportefølje med bedste beliggenhed på Strandvejen i Hellerup, hvor koncernens samlede investeringer omfatter 8 klassiske ejendomme med i alt 17.500 kvm, samt det store boligbyggeri Klosterparken i Ringsted med i alt 27.000 kvm.

Koncernens investeringsejendomme under opførelse består i det væsentligste af Frederiksbro-projektet i Hillerød med ca. 122.000 kvm, hvoraf byggeriet af 51.000 kvm er påbegyndt. Årets investeringer i Frederiksbro-projektet udgør 590 mio. kr. Udlejningen af de første rækkehuse og lejligheder blev påbegyndt i 2020 og er gået over al forventning. De første lejere flyttede ind i slutningen af 2020 og i løbet af 2021 vil alle 89 rækkehuse i projektets etape 1 og 334 lejligheder samt et erhvervshus i projektets etape 2, omfattende i alt 41.000 kvm, være færdigbygget og klar til indflytning for de nye lejere.

”Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at vores vedholdenhed og indsats på Frederiksbro-projektet har båret frugt, og resulterer i en enorm forhåndsinteresse fra lejere. Med den særdeles positive udvikling i Frederiksbro og i koncernens øvrige aktiviteter hviler koncernen på et solidt grundlag for koncernens videre udvikling fremover.” udtaler ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt.

Koncernen har herudover i 2020 erhvervet nye grunde for 24 mio. kr. med henblik på gennemførelse af nye boligprojekter, bl.a. byggeretter til 45 boliger til udlejning i Hornbæk.

Koncernens beholdninger af likvider og værdipapirer udgør pr. 31. december 2020 383 mio. kr. mod 371 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Forventninger til 2021

Koncernen forventer at både omsætning og den underliggende driftsindtjening vil blive forbedret i forhold til 2020 primært som konsekvens af den fortsatte udbygning af Frederiksbro-projektet i Hillerød, hvor der i 2021 tages yderligere 37.000 kvm bolig og 4.000 kvm erhverv i brug. Forhåndsudlejningen af rækkehuse og lejligheder på Frederiksbro har været en overvældende succes, og Frederiksbro vil allerede fra andet halvår 2021 markant styrke den løbende driftsindtjening i koncernens ejendomsaktiviteter. I Imerco fortsættes den meget positive udvikling af særligt den digitale strategi i et hastigt og ambitiøst tempo, og Imercos førende markedsposition forventes yderligere styrket.

 

”Vi ser med tilfredshed på udviklingen i 2020, et år som i særlig grad blev præget af COVID-19; Vores ejendomsaktiviteter viste sig igen særdeles robuste i krisetider og klarede sig forbilledligt, de første kunder flyttede ind på Frederiksbro – koncernens største satsning nogensinde – efter en overvældende forhåndsinteresse, og så vendte Imerco tilbage til sorte tal og betydelig likviditetsskabelse efter et helt igennem imponerende år. Vi glæder os også over, at den positive udvikling i både ejendomme og detail er fortsat ind i 2021, og ikke mindst at koncernens associerede selskab Aquaporin A/S den 27. maj 2021 kunne meddele, at man stiler mod en børsintroduktion i København med opbakning fra en gruppe særdeles kompetente ankerinvestorer.” udtaler administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

 

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.