26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Østre Landsret har den 11. maj 2021 afsagt endelig dom i en længe verserende retssag mellem MGE Trekronergården ApS og en tidligere lejer af en beboelseslejlighed på Grønningen 15, arkitekt Mads Buhl. De tre dommere var enige om at stadfæste den afgørelse, boligretten havde truffet i sagen. Dommerpanelet i boligretten bestod ligeledes af 3 dommere, hvoraf den ene udpeges som repræsentant for lejeren, og også denne dom i første instans blev afsagt i enighed mellem de tre dommere.

Både By- og Landsretten fastslog, at lejemålet med rette var ophævet pga. lejerens vanrøgt af lejligheden, idet arkitekt Mads Buhl i forbindelse med ændringer i lejligheden, som han selv havde foretaget i 1999/2000, hvor ejendommen var ejet af Codan Forsikring, havde ladet foretage en lang række ulovlige installationer. De ulovlige installationer udgjorde derfor en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet, der med rette førte til ophævelsen.

Ophævelse på grund af de ulovlige installationer blev afgivet i marts 2015. I årene siden da trappede konflikten op, og udlejer MGE Trekronergården ApS måtte afgive en række yderligere ophævelser af lejemålet som følge af andre misligholdelser, der har ført til, at arkitekt Mads Buhl ved en fogedsag blev udsat af lejemålet i august 2019.

De mange tvister, vi siden 2014 har oplevet med denne lejer, har på arkitekt Mads Buhls foranledning været omtalt i dagspressen, og vi finder det derfor naturligt med denne notits at orientere om de endelige domsstolsafgørelser, og vi er meget tilfredse med, at domstolene nu har fastslået, at det var korrekt, at arkitekt Mads Buhls egne installationer fra starten havde været ulovlige i en sådan grad, at de udgjorde vanrøgt, der med rette medfører ophævelse.

København, juni 2021

Mikael Goldschmidt