App-privatlivspolitik

M. Goldschmidt Ejendomme A/S med datterselskaber
Grønningen 25
1270 København K
DK
CVR-nr.: 29194009

 

 

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Typer af personoplysninger som behandles
3. Formål med behandlingen af personoplysninger
4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
6. Sletning og opbevaring af personoplysninger
7. Dine rettigheder
8. Ændringer til denne politik
9. Kontaktinformation

 

 

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan M. Goldschmidt Ejendomme A/S med datterselskaber (”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger, når du er eller bliver lejer hos os.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles
2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2 Ved ledige lejemål og ventelister indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, telefonnummer, e-mailadresse og lejemålsønsker. Ved konkrete lejemål indsamler og behandler vi samme personoplysninger som nævnt ovenfor samt følgende supplerende personoplysninger: Adresse, CPR-nummer (til brug for entydig identifikation, til kredittjek og til digital underskrivelse af lejekontrakt), påtænkt anvendelse af lejemålet samt oplysninger om evt. husdyr, og vi undersøger om du er registreret i RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende. Under løbende lejeforhold behandler vi i tillæg til ovenstående følgende typer af personoplysninger om dig: Billedlegitimation, økonomiske oplysninger, herunder bankkontonummer, boligstøtte og økonomiske vanskeligheder, husstandsoplysninger, herunder oplysninger om ægtefælle/samlever, børn mv., hold af husdyr, lejeniveau, sikkerhedsstillelse, varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger, adgangsnøgler og -kort, indretning af lejemål, fremlejeforhold, husordensovertrædelser, betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet samt advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet.
Listen af personoplysninger er ikke nødvendigvis udtømmende, idet vi i konkrete sammenhænge kan indsamle og behandle andre personoplysninger, hvis der er et konkret, sagligt og lovligt grundlag herfor. Det gælder også særligt følsomme oplysninger, herunder eksempelvis oplysninger om relevante handicaps eller andre helbredsoplysninger med relevans for lejeforholdet.

2.3 Vi kan efter omstændighederne, og hvor dette er strengt relevant, behandle særlige kategorier af personoplysninger (også kaldet “følsomme personoplysninger”) om dig. Disse personoplysninger omfatter
a) oplysninger om helbred (sundhed, sygdom, diagnosticering mv.)

2.4 Disse følsomme personoplysninger behandler vi med følgende formål for øje: Hvis det er relevant for indretning og administration af lejemålet. Vi behandler kun helbredsoplysninger i det tilfælde, hvor lejeren selv afgiver disse.

2.5 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. Såfremt vi indhenter supplerende personoplysninger fra tredjeparter, vil du blive orienteret nærmere herom.

2.6 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR.

3.2 Ved ledige lejemål, ventelister og konkrete lejemål: at registrere din interesse i lejemålet, at kunne vurdere din egnethed til det konkrete lejemål, at kunne udfærdige konkret lejekontrakt samt at kunne kommunikere med dig herom. Under løbende lejeforhold: at kunne administrere lejemålet og sikre såvel dine som vores rettigheder og forpligtelser.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.
b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
d) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.
e) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

4.2 Når det er relevant og strengt nødvendigt, behandles følsomme personoplysninger (de “særlige kategorier af personoplysninger”) angivet i GDPR, artikel 9, stk. 1. I så fald vil behandlingen kun ske, hvis dette er tilladt efter GDPR, artikel 9, stk. 2 til 4, herunder i følgende tilfælde:
a) Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er udtrykkeligt samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i Politikken. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de personoplysninger der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal fortsat behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.

4.3 Vi foretager i tillæg til ovenstående i nogle tilfælde behandling af CPR-nummer. Inden vi foretager denne behandling, indhenter vi samtykke hertil, medmindre behandlingen foretages for at overholde lovgivningen eller en af de andre undtagelser i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. Vi behandler CPR-nummer med følgende formål for øje: Entydig identifikation, kredittjek og digital underskrivelse af lejekontrakt.

4.4 Vi indhenter i tillæg til ovenstående dine personoplysninger til brug for at få foretaget en eller flere kreditvurderinger, hvor dette er relevant. Vi anvender i den forbindelse kun registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauer. Vi behandler disse oplysninger med følgende formål for øje: Undersøgelse af kreditværdighed.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) Databehandlere
b) Myndigheder
c) Leverandører
d) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)

5.3 I tillæg til ovenstående kan vi videregive til:
– Domstole og nævn
– Forsyningsselskaber og målerselskaber
– Beboerrepræsentationer
– Håndværkere/entreprenører i forbindelse med arbejder i lejemålet
– Revisorer
– Advokater
– Nets
– Inkassobureauer
– RKI, Kreditsikring.dk (Experian) eller lignende
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger i forbindelse med et påtænkt salg af den ejendom, hvori dit lejemål er beliggende, til potentielle købere. Dine personoplysninger kan endvidere overlades til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:
– Ejendomsadministrator
– Leverandører af IT-ydelser (det kan eksempelvis være til udbyderen af det digitale administrationssystem, vi anvender til at administrere vores ejendomme og lejemål, udbyderen af det IT-system vi bruger til digital signering af lejekontrakter eller udbydere af e-mail services)
– Ejendomsmæglere
– Forsikringsselskaber

5.4 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.5 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger
6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

7. Dine rettigheder
7.1 Som registreret person har du en række rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.5 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.6 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

7.1.7 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

7.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

7.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

7.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

8. Ændringer til denne politik
8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontaktinformation
9.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:
a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@mgh.dk og dpo@mgh.dk.

 

 

Dato for opdatering
Dette er version 6, som sidst er opdateret den 08.04.2024 14:23.